Acupunctuur Hoogeveen en Zwolle

Privacyverklaring

Privacy verklaring voor Fjodor Poort,
eigenaar vanFjodor poort Acupunctuur

De behandelingen bij Fjodor Poort geneeskundige en acupuncturist worden met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd. Als gediplomeerde Acupuncturist voldoe ik aan de verplichte bijscholingen en ben ik tevens lid van de erkende beroepsvereniging de NVA.

De informatie die tijdens het intake gesprek en tijdens de consulten worden uitgewisseld, is strikt vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt in mijn praktijk. Zonder uw toestemming zal ik geen informatie inwinnen of delen met een andere arts, therapeut of specialist. Tevens worden dossiers op geen enkele wijze gedeeld met andere bedrijven of instellingen.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als Uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over Uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Deze gegevens ben ik verplicht te bewaren tot 15 jaar na het laatste contact. U heeft recht tot inzage en vernietiging.

Voor mijn financiele administratie (op de nota staan naam, adres geboortedatum en woonplaats vermeld) heb ik een bewaarplicht van 7 jaar. Deze gegevens vallen niet onder het vernietigingsrecht.

 

Algemene Verordening Gegevens Bescherming

Sinds 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) in heel Europa van toepassing. In Nederland wordt de GDPR doorgevoerd onder de naam AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Wat betekent deze nieuwe Privacy wet voor de Klant en de therapeut?  Kort gezegd komt het er op neer dat de klant moet weten hoe de therapeut met Uw gegevens omgaat. Het is dus de taak van de therapeut U daarover te informeren.

 

Ik waarborg uw privacy . Dit houdt in dat ik:

  • Zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens.
  • Er voor zorg, dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
  • Medische informatie worden niet digitaal opgeslagen.
  • Als u zelf medische informatie opstuurt per email worden deze niet digitaal maar in uw papieren dossier bewaard.
  • Alleen de facturen met NAW en geboortedatumgegevens worden digitaal bewaard.
  • In geval van een datalek zal dit worden gemeld worden bij de autoriteit persoonsgegevens.
  • Ik heb als enige toegang tot de gegevens in uw door mij opgestelde dossier en heb een vanzelfssprekend een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim), die slechts in zeer uitzondelijke situaties mag worden doorbroken.

De gegevens uit uw dossier

De gegevens uit uw dossier kunnen, alleen met uw toestemming, voor het volgende gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, b.v. als een therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik bij intercollegiale toetsing. In geval van geanonimiseerde gebruik voor de nieuwsbrief.

Financiele administratie

Een deel van de gegevens (NAW en geboortedatum) zal gebruikt worden voor de financiele administratie om een factuur te kunnen opstellen. Deze gegevens, NAW en hebben volgens de wet AVG een bewaarplicht van 7 jaar.